PRIVACY POLICY

SAYES ŞAHIS ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 SAYES Şahıs Şirketi ("Sayés") olarak siz değerli ticari müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi bizimle temasa geçmeniz halinde toplamakta ve işlemekteyiz:

• Elektronik ortamda Sayés markamıza ilişkin internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), (“Medya Araçları”) kanalıyla,

• Elektronik ortamda çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Sayés Markası adına işletilen hesap (“Sosyal Medya”) kanalıyla,

• Elektronik ortamda e-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar kanalıyla,

 2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla ve hukuki sebepler ile KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

(i) www. sayesstudio.com internet sitemiz üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi,

(ii) İade taleplerinin alınması ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

(iii) Teslimat ve nakliye hizmetlerinin sağlanması,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; (iv) Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

(v) Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, (vi) Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

(vii) İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

(i) Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

(ii) İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

(iv) Sayés tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

(v) Sayés ve Sayés ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

(vi) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, (vii) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

(vii) Müşteri memnuniyeti,

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak verileriniz;

(ix) İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik modellerin ve fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması, hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın ile elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, ürün teslimatının sizlere ulaştırılabilmesi için, KVKK Madde 5’te belirtilen işlenme şartlarına uygun olarak yaptığımız işlemeler ile ilgili işleme amaçlarına yönelik hizmet alınan iş ortakları ( Kargo Firmaları) çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Facebook tarafından elde edilen ve Sayés ile paylaşılan bilgiler:

“Kişisel verilerinizi, internet sitemiz üzerinden sunulan Facebook özellikleri ve hizmetleri kapsamında iş ortağımız Facebook’a aktarabiliriz.” Söz konusu özellikler ve hizmetlerin kullanımı, gizliliğinize ilişkin haklarınız ve ayar seçeneklerine yönelik detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz Facebook Veri İlkesi’ne tabidir.

Facebook’un sosyal eklentilerini kullanabilirsiniz. Örneğin; Facebook platformu üzerinden içeriğimizi “beğenebilir” veya “paylaşabilirsiniz”.

• Sizin hareketlerinizi anlamamıza yardımcı olan çerezleri (aynı zamanda “Facebook Pixel” olarak kullanılabilecektir.) internet sitemiz/mobil uygulama üzerinden kabul edebilirsiniz. Çerezlerin kullanımı ile cihazınıza, hizmetlerimizi ne şekilde kullandığınıza, yaptığınız satın alma işlemine ve gördüğünüz reklamlara, Facebook hesabınız olup olmadığına veya Facebook ile giriş yapıp yapmadığınıza ilişkin bilgiler de elde edilmektedir.

• Söz konusu Facebook özelliklerini kullanımınız ile;

• Facebook (veya Instagram, Messenger veya diğer Facebook hizmetleri) üzerinden ilginizi çekebilecek reklamların göstermemize,

• İnternet sitemiz reklamlarımızın verimliliğini ölçmemize ve analiz etmemize olanak sağlayacak verileriniz toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra; internet sitemiz/ mobil uygulamamız üzerinden Google reklam hizmetlerini kullanmamız durumunda Google kişisel verilerinize erişebilmektedir. Kişisel verilerinizin Google tarafından kullanılmasına yönelik detaylı bilgilere bu hizmet ve veri işleme faaliyetinin tabi olduğu Google Gizlilik & Koşullar dokümanından erişebilirsiniz.

4. KişiselVerilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz

KVKK madde 11 uyarınca "Sayés"e başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize mevzuatça belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Sayés, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Sayés tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Sayés tarafından talep edilebilir.

 Posta adresi: Palanga Cad. Manzara Apt. No:13 Kat:2 Daire:7 Yıldız Mah./Beşiktaş (İstanbul Ticaret Sicili No: 229154, Mersis No: 0733002804700015

E-posta adresi: info@sayesstudio.com.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU 

Başvuru Formu’nu doldurarak info@sayesstudio.com adresine iletebilirsiniz. Bu iletiyi takiben Başvuru Formunuzu, size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak, yahut aşağıdaki posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir.

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Cep Telefonu:

Elektronik Posta Adresi:

 

HAKLARINIZ

KVKK madde 11 uyarınca Sayés’e başvurarak;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

 

BEYAN

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

 

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza: